آکادمی کی‌پاد با همکاری مرکز آموزش دانشگاه یزد، برگزار می‌کند:

دوره‌های عمومی و تخصصی امنیت اطلاعات و شبکه

 

020