حمایت از ایده ها

حمایت از ایده ها و پایان نامه ها

شرکت کی پاد در راستای رسالت خود و مطابق با استراتژی برند خود، از طرح ها و ایده های مرتبط با امنیت اطلاعات که پتانسیل تجاری سازی داشته و یا منجر به تولید دانش در این حیطه شود استقبال کرده و حمایت میکند.
این طرح ها و ایده ها باید منحصر بفرد بوده و یا حداقل دارای خصوصیاتی باشند که سایر طرحهای مشابه دارا نباشند. همچنین طرحهای پیشنهادی نباید قبلا از طریق سازمانهای دیگر حمایت شده باشند.

روشهای حمایت از ایده ها

نحوه حمایت از ایده های پیشنهادی کاملا تعاملی و توافی بوده و میتواند یکی از حالات زیر باشد:
– فروش کامل ایده به کی پاد
– حمایت کامل مالی ایده از طرف کی پاد، انتقال مالکیت معنوی طرح به کی پاد، شراکت در درآمد
– پرداخت برخی از هزینه های طرح، مالکیت معنوی در تملک ایده پرداز، شراکت در درآمد.

ثبت طرح