آکادمی پیشگامان کی پاد، با ارائه گواهینامه رسمی از دانشگاه یزد، برگزار می نماید:
دوره های آموزشی امنیت اطلاعات و شبکه

شماره تماس:
۳۶۲۸۱۱۱۲-داخلی ۵۹

421308547_15911